image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie. 

Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a robotiky.  
PONÚKAME
 • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
 • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda, tvorba projektov a výtvarná výchova
 • predmety anglický jazyk, informatika a tvorba projektov od 1. ročníka 
 • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
 • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
 • pestrú záujmovú činnosť 
APROGEN
Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva intelektovo nadané deti. Program APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opustili školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov.  

 

Vážení rodičia,

dňa 17.09.2020

 • začína prevádzka RANNÉHO oddelenia ŠKD (U23 suterén) v čase 6,00h – 7,30h,
 • a odpoludňajšia činnosť ŠKD - do 17,00h.

Vzhľadom na stále pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19 a usmernenie MŠVVaŠ SR Vás prosíme o zváženie nástupu Vášho dieťaťa do rannej ŠKD tak,aby sme čo najviac eliminovali premiešavanie detí z jednotlivých tried.

Určite si navzájom vyjdeme v ústrety a spoločne zvládneme aj toto obdobie.

Vedenie školy 

 

Organizačné pokyny školského roka 2020/2021

 • vstup do budovy školy je povolený iba žiakom školy
 • vstup do budovy a pohyb v budove iba v rúškach!!!
 • pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (meranie teploty) a dezinfekcia rúk
 • žiak sa pri vstupe do budovy školy nečipuje

Dôležité informácie

Základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 

Povinné dotazníky (vyplní zákonný zástupca žiaka pred nástupom do ZŠ):

 

 


 

 

if facebook 294685

U nás v škole bojujeme proti koronavírusu aj 3D tlačou.

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza je zapojená do projektu AdTech – cezhraničný projekt mesta Karviná a Prievidza. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie lepších podmienok a skvalitnenie prípravy žiakov základných škôl pre ich uplatnenie v technických odboroch. Žiaci pracujú so vzdelávacím programom s využitím technológií 3D tlače, rozvíja sa kreatívna tvorba žiakov. Z dôvodu zabezpečenia systémového využitia programu, a tiež pre veľký záujem žiakov, sme zakúpili dve 3D tlačiarne. Technológia 3D tlače sa aj v našej škole stala dôležitým pomocníkom v boji proti nákaze novým typom koronavírusu COVID-19. Začali sme vyrábať základ pre celotvárový ochranný kryt. Číru fóliu plexi, ktorá sa vkladá do ochranného štítu, sme dostali z národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Plexisklo narezali v CVTI SR, ktoré je jedným z partnerov národného projektu.

Ďakujeme.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Informácie pre stravníkov ŠJ nájdete v tomto dokumente: pdf

Ročníkové práce - METODICKÉ USMERNENIA K ROČNÍKOVEJ PRÁCI

Čítať celý článok...

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.