Svetový deň mokradí

Medzi mokrade patria lužné lesy, rašeliniská, slatiny, zaplavované lúky, močiare, mŕtve ramená, stojaté vody, vodné toky, ale aj ľudskou činnosťou vytvorené mokrade, rybníky. Na hodine Fenoménov sveta v 5.B sme si Svetový deň mokradí (2. február) pripomenuli rôznymi aktivitami- žiaci prostredníctvom pracovného listu spoznávali faunu a flóru mokradí; mikroskopovali trvalé preparáty napr. palístky rašelinníka, larvu komára; lupou pozorovali trsť obyčajnú a koncový šúľok pálky širokolistej; vyvetrali rastliny mokradí zaliate v akryláte ako napr. páperník úzkolistý, nezábudku močiarnu a na záver si žiaci zahrali kvíz v aplikácii Kahoot!.