Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

Naša škola sa zúčastnila projektu  „Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Na seminároch sa zúčastnili  žiaci 8.A a 9.A triedy. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i  rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť  základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala na úrovni 89,5% (vstup 58 %). Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli.

Mgr. Ľubica Galovičová