Dôležité informácie o testovaní znalostí deviatakov a prijímacích konaní.

 

Zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ prihlášku na stredné školy – talentové skúšky (prihlášku odovzdať výchovnej poradkyni)

do 11.2. 2021

Testovanie 9

24.3. 2021

Testovanie 9 (náhradný termín)

14.4. 2021

Talentové skúšky

15.3. – 30.4. 2021

Zákonný zástupca podáva riaditeľke ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory stredných škôl, vrátane osemročných gymnázií (prihlášku odovzdať výchovnej poradkyni)

do 8.4. 2021

Prvé kolo prijímacieho konania na stredné školy

10.5. 2021 – prvý termín

13.5. 2021 – druhý termín

Druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy

22.6. 2021

 

Žiak základnej školy, ktorý sa uchádza o štúdium na strednej škole, si môže podať 2 prihlášky na strednú školu. V prípade, že sa hlási aj na školu alebo školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové skúšky), môže si podať až 4 prihlášky (2 prihlášky na školy bez talentovej skúšky a 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou). Žiak záujem o stredné školy nahlási výchovnej poradkyni, ktorá mu vydá potrebné prihlášky. Prihlášky je potrebné potvrdiť detským lekárom a podpísať žiakom a oboma rodičmi. Podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku žiak alebo rodič odovzdá výchovnej poradkyni. Následne riaditeľka základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy. Po uskutočnení prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Stredná škola prijatým uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Základná škola vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý si zákonný zástupca prevezme u výchovnej poradkyne. Zápisný lístok je prenosný. Ponechá si ho tá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predchádzajúci zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej strednej škole.  Ak žiak v Testovaní 9 dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 90%,  nemusí absolvovať prijímacie skúšky. Po zapísaní sa na vybranú strednú školu žiak nahlási túto skutočnosť výchovnej poradkyni.

 


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. Viac informácií o cookie.