Čo je e-twinning.

Je to spôsob komunikácie a participácie medzi žiakmi a učiteľmi rôznych krajín. Prostredníctvom neho si môžeme nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať najrozličnejšie projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí. Je ideálny na výmenu informácií a skúseností medzi kolegami-učiteľmi z Európy. Slúži aj učiteľom ako jedna z možností celoživotného vzdelávania.

Citujem: „Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.“

Toľko k vysvetleniu, čo to vlastne ten e-twinning je.

Žiaci 2.C triedy sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých e-twinningových aktivít. Ako prvou ukončenou aktivitou bola tvorba adventného kalendára, do ktorého sa zapojilo 24 škôl z celej Európy. V priebehu troch mesiacov sme nacvičili a nahrali koledy, vymenili sme si informácie o svojich školách a žiakoch, o svojej krajine a meste v ktorom žijeme. Výsledkom bol prekrásny adventný kalendár s koledami na každý deň (01.12.- 24.12.2017), ktorý naspievali jednotliví žiaci zúčastnených krajín. Pracovalo sa v bezpečnom prostredí e-twinning. Aj po decembri 2017 si môžeme pozrieť jednotlivé piesne a vrátiť sa v spomienkach na toto príjemné obdobie.

Ďalším projektom na ktorom pracujeme je projekt „Príbehy v matematike“. Spolu so žiakmi z poľskej školy vymýšľame matematické úlohy, ktoré zakomponujeme do rozprávok. Tvoríme spoločne knihu rozprávok s matematickými úlohami. Posledným dlhodobým projektom našej triedy je projekt s českou školou v Neplachoviciach, na tému „Príroda čaruje“. Spoločne si pripravujeme úlohy o každom ročnom období, zoznamujeme sa so zvykmi a tradíciami inej krajiny. Poslednou našou aktivitou bola videokonferencia v prostredí e-twinning, kde sa deti mohli vidieť a mohli spolu aj komunikovať spolu s deťmi z českej školy.

Na našej škole pracujú na e-twinning projektoch aj ďalší učitelia spolu so žiakmi. Mgr. Letavajová so žiakmi z tried 2.A, 2.B, 4.B, Mgr. Hajrová  so svojou triedou 4.B a Mgr. Mellová s triedami 6.A a 9.A. Na hodinách angličtiny v triedach 2.A, 2.B a 4.B si dopisujeme so žiakmi z Talianska a z Poľska v anglickom jazyku. Počas hodín nemčiny žiaci 6.A a 9.A píšu pohľadnice v nemčine, ktoré si vymieňajú so žiakmi z iných krajín, napr. Francúzsko, Nórsko.  Žiaci si navzájom píšu informácie o sebe, zoznamujú sa, pričom následne vytvoria opis svojho kamaráta z inej krajiny.  Táto spolupráca prirodzene deti aktivizuje k práci v angličtine a nemčine a jednoduchým nenásilným spôsobom si žiaci upevňujú učivo, ktoré sa už naučili. Na hodinách vlastivedy žiaci 4. B triedy s pani učiteľkou Hajrovou spolupracujú so žiakmi z Českej republiky, Poľska, Španielska, Talianska a Slovenska na projekte: 7 divov našej krajiny a nášho mesta.Keďže obsahom učiva vlastivedy vo štvrtom ročníku je spoznávanie krás svojej vlasti a mesta, vytvorili si práve projekt na danú tému. V úvode projektu sa žiaci z jednotlivých krajín navzájom spoznávali prostredníctvom vymieňaných prezentácií a videí a nakoľko sa blížili Vianoce, potešili sa aj z doručenej pohľadnice od žiakov z Českej republiky s vianočným prianím v anglickom jazyku, teda žiaci majú  možnosť rozvíjať si svoje komunikačné zručnosti a schopnosti v anglickom jazyku a zároveň si prehlbovať poznatky z preberaného učiva na hodinách vlastivedy, uplatňovať tak medzipredmetové vzťahy a pochopiť tak význam nadobudnutých poznatkov aj v iných súvislostiach.

Ďalej si vyrábajú mapu svojej krajiny a prezentácie s predstavením 7 divov svojej krajiny a mesta, ale i zvykov v anglickom jazyku, kde sa žiaci oboznamujú so zaujímavosťami zo zahraničia. Na tieto aktivity bude nadväzovať tvorba kvízov pre členov projektu a na záver bude vytvorenie krátkeho „turistického slovníka“ s krátkymi frázami, ktoré budú môcť v budúcnosti využívať.

Práca na e-twining projektoch je ako pre učiteľa, tak aj pre žiaka obohatením vyučovacích hodín a aj odborne nás všetkých posúva ďalej. Je pravda, že vyžaduje viac prípravy ako zo strany učiteľa, tak aj zo strany žiaka, ale je to zaujímavá a obohacujúca práca.

Mgr. Repiská Jarmila

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií