Výtvarná výchova

Predmet výtvarná výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní.

Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.

Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení

skutočnosti.

Dôraz sa kladie na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám. Na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Žiak sa učí poznávať jazyk vizuálnych médií, vie pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel a svoj zážitok z nich. Formuje si pozitívny vzťahu ku kultúrnym hodnotám a to predovšetkým prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti a zážitkového vyučovania.

Svet, ktorý nás obklopuje, je fascinujúci, plný farieb, tvarov, štruktúr, vôní, pohybov...

Je to svet nám všetkým blízky, ale aj vzdialený a neznámy. Preto sa ho pokúšame na hodinách výtvarnej výchovy krok za krokom odhaľovať, vnímať, precítiť, učiť sa ho vidieť, inšpirovať sa ním.

Výtvarnými prostriedkami ho zaznamenávame. Spoločne ho objavujeme.

Naším cieľom je :

  • rozvíjať osobnosť prostredníctvom výtvarného zážitku
  • poznávať svet cez aktívne výtvarné činnosti a stretnutie s umením
  • vytvárať vlastné hodnotové postoje k svetu človeka a svetu prírody

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií