Koordinátor primárnej prevencie: Mgr. Katarína Oberfrancová

Cieľom  primárnej prevencie drogových závislosti je pomáhať deťom osvojiť si zdravý životný štýl a pozitívnu orientáciu, účelne využívať voľný čas, motivovať utváranie protidrogových postojov, poskytnúť informácie o príčinách závislosti a dôsledkoch užívania drog.

Žiaci našej školy:

 • sa učia pod vedením pedagógov zdravému spôsobu života,
 • besedujú o problematike legálnych a nelegálnych drog s psychológmi, lekármi a príslušníkmi Mestskej polície v Prievidzi,
 • využívajú posilňovňu, cvičnú kuchynku a Školské stredisko záujmovej činnosti na zmysluplné voľnočasové aktivity,
 • sú zapojení do programu Cesta k emocionálnej zrelosti a programu Vieme, že...,
 • tvoria literárne a výtvarné práce vyjadrujúce ich záporný postoj k drogám,
 • sledujú DVD a videokazety s protidrogovou tematikou a tematikou boja proti obchodovaniu s ľuďmi a besedujú o nich,
 • vyhľadávajú informácie o drogách na internete,
 • môžu využívať schránku dôvery na chodbe školy,
 • zúčastňujú sa krúžkov ponúkaných školou a rôznych športových súťaží,
 • besedujú o knihách,
 • zapájajú sa do akcií: Detský čin roka, Deň narcisov, Vianočná kvapka krvi a i.,
 • pripravujú nástenky, školské relácie a na triednických hodinách, alebo vyučovacích predmetoch, si pripomínajú  významné dni ako: Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň AIDS, Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Svetový deň zdravia, Deň Zeme, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň rodiny, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň boja proti drogám.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií