Koordinátor primárnej prevencie: Mgr. Katarína Oberfrancová

Cieľom  primárnej prevencie  je pomáhať deťom osvojiť si zdravý životný štýl, naučiť ich účelne využívať voľný čas, motivovať u nich utváranie protidrogových postojov a poskytnúť im informácie o príčinách a dôsledkoch látkových a nelátkových závislostí.

Žiaci našej školy:

  • sa učia pod vedením pedagógov zdravému spôsobu života,
  • besedujú o problematike látkových a nelátkových závislostí, zdravom životnom štýle, duševnom zdraví či šikanovaní so psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza, lekármi a zdravotnými sestrami z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Prievidza a príslušníkmi Mestskej polície Prievidza,
  • využívajú posilňovňu, cvičnú kuchynku, ponuku krúžkov a súťaží na zmysluplné voľnočasové aktivity,
  • sú zapojení do programu Cesta k emocionálnej zrelosti a programu Vieme, že...,
  • tvoria literárne a výtvarné práce vyjadrujúce ich záporný postoj k drogám,
  • využívajú schránku dôvery na chodbe školy,
  • zapájajú sa do akcií: Detský čin roka, Deň narcisov, Vianočná kvapka krvi a i.,
  • pripravujú tematické nástenky, školské relácie a pod vedením vyučujúcich sa zúčastňujú aktivít pripomínajúcich významné dni ako: Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň AIDS, Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Svetový deň zdravia, Deň Zeme, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň rodiny, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň boja proti drogám.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií