Vlastiveda

Charakteristika predmetu

Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci.

Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny, okolia školy a bydliska. S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov.

vlastiveda

Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej republiky, musí byť spojené s poznaním histórie. Zážitkovosť učenia a motivácia sú  umožnené vychádzkami s vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným,  kultúrnym a historickým obsahom.

Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji .

Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci v 3. ročníku pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci sa učia pracovať s mapou a spoznávajú historické pamiatky krajiny.

Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na zážitkové spoznávanie jednotlivých častí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité vedieť čítať mapu a rozprávať o obrázkoch, fotkách, porovnávať jednotlivé oblasti s rodným krajom.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií