Tvorivé písanie

 

tofVyučovací predmet  Tvorivé písanie patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Je súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Táto oblasť sa zaoberá problematikou jazyka, rovnako aj písania, ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Je prostriedkom na vyjadrovanie pocitov. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, v  predstavivosti, fantázii, slovnej zásoby a písomného prejavu.

V predmete sa využívajú formy samostatnej aj skupinovej práce. Z metód sa využíva metóda od jednoduchého k zložitému, heuristická metóda, projektové vyučovanie. Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom efektívny spôsob vyučovania jazyka, zbaviť ich strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, pomôcť žiakom nájsť svoje skryté možnosti, svoj tvorivý potenciál a empatické schopnosti.

Predmet Tvorivé písanie má rozvíjať kreativitu, myslenie, schopnosť objavovať krásu jazyka, podporovať záujem o tvorivé riešenia úloh, podporovať zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie a sociálne oceňovanie.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií