Tvorba projektov

http://youtu.be/3kZvyfaescw ..... Jedným z posledných projektov, ktoré realizovali žiaci 6. ročníka na predmete Tvorba projektov v školskom roku 2011/12, bol projekt Náučný chodník, ktorý bol zostavený žiakmi z otázok týkajúcich sa mesta Prievidza, jeho okolia, histórie a pamätihodností. Projekt so žiakmi zrealizovala a video natočila vyučujúca Mgr. Viera Jacková

6. A Tvorba projektov: Zdravý životný štýl v praxi - zážitkové vyučovanie

TFP_6A_1

TFP_6A_2

http://www.youtube.com/watch?v=3QdPkQIqe7A .... Projektové vyučovanie 6. roč., škol. rok 2011/12, Po stopách slovenských vynálezcov, vyučujúca Mgr. Viera Jacková

http://www.youtube.com/watch?v=m4Z184Tpb50 ..... Projektové vyučovanie 6. roč., škol. rok 2011/12, Zdravý životný štýl, vyučujúca Mgr. Viera Jacková

TFP_1Charakteristika predmetu

Predmet Tvorba projektov je alternatívny spôsob vyučovania, ktorý umožňuje prehlbovať a rozširovať kvalitu učenia a aktívne získavanie nových vedomostí a zručností žiakov. Je zameraný na žiaka a jeho aktívne a tvorivé zapojenie sa do vzdelávacieho procesu. Učí sa na základe svojich záujmov, potrieb, schopností a zručností. Využíva vedomosti a zručnosti získané v iných predmetoch, vlastných skúseností a získaných informácií, pomocou ktorých rieši reálne úlohy a problémy zo života.

Pomocou tohto predmetu môžeme rozvíjať ich iniciatívu, samostatnosť, tvorivosť, logické myslenie, spoluprácu, komunikáciu, schopnosť riešiť problémy, akceptovať názory iných, hľadať a spracovávať informácie. Umožňuje rozvíjať v pozitívnom smere aj citovú a hodnotovú stránku žiakov. Plánovaním svojich úloh sa učia organizovať svoju prácu, vypracovať ju, prekonávať prekážky, hodnotiť a niesť za výsledky zodpovednosť.

Naučia sa svoju prácu prezentovať písomnou aj verbálnou formou s využitím digitálnych technológií. Predmet  umožní žiakom získať trvalé vedomosti, pretože ich získali vlastnou skúsenosťou, úsilím, prostriedkami.

1.A Kto sa stravuje zdravo? ( Zdravé a nezdravé potraviny)

TFP_1A_1 TFP_1A_2

1. A Povolania - hľadáme najzaujímavejšie povolania

TFP_1A2_1 TFP_1A2_2

1. A Čo prinesie Mikuláš?

TFP_1A3_1 TFP_1A3_2

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií