Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky  v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností.

Dobré zvládnutie jazykového  učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť v ďalšom živote.

Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia.

Obsah učiva SJL  je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do tematických celkov:

  1. Opakovanie učiva
  2. Zvuková rovina jazyka a pravopis
  3. Významová / lexikálna rovina
  4. Tvarová /morfologická rovina jazyka
  5. Syntaktická / skladobná rovina
  6. Ciele vyučovacieho predmetu

 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.

V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsahu čítaného textu.

kniha

Tento predmet vyučujú na našej škole tieto vyučujúce. Mgr. Katarína Rosinová a Mgr. Lenka Krajčíková.

Okrem práce na hodinách sa snažíme našich žiakov vzdelávať aj kultúrne a emocionálne, a preto využívame ponuky divadiel v Nitre, Zvolene, Žiline a Bratislave.

Takto sme už videli Rómea a Júliu, Hamleta, Sluhu dvoch pánov, Čaj u pána senátora, Popolvára a mnoho ďalších. Využili sme už aj možnosť pozvať „divadlo“k nám do školy. Deti mali možnosť vidieť predstavenie Robinson Fero Crusoe  a veľmi sa im páčilo. Každoročne tiež navštívime vianočné predstavenie Malého Vtáčnika. Pravidelne   sa tiež zapájame do charitatívnej akcie, a to je návšteva festivalu Jeden svet.

Nezabúdame ani čitateľské zručnosti, a tak u nás stále „žijú“ čitateľské denníky, do ktorých si deti zapisujú dojmy z odporučených kníh. Z toho samozrejme vyplýva dobrá spolupráca s knižnicou, ktorú by som hodnotila ako nadštandardnú.

Organizujeme tiež exkurzie. Takto žiaci majú možnosť spoznať život známych osobností oveľa bližšie a hlbšie. V Martine navštevujeme dom J.C.Hronského, v Uhrovci dom Ľ, Štúra, v Dolnom Kubíne dom P.O.Hviezdoslava a mnoho ďalších.

Zapájame sa tiež do všetkých súťaží a organizujeme školské kolá Šalianskeho Maťka, Rozprávkového vretienka, Štúrovho Zvolena, Hviezdoslavovho Kubína a samozrejme prispievame slohovými prácami aj do súťaže Európa v škole. Tento školský rok sme získali aj celoslovenské ocenenie v tejto súťaži. Tým žiakom bol Janko Plachý zo 6.A triedy.

Prvoradé sú však úspechy v monitorovaní  žiakov 9. ročníka zo SJL. Preto každý rok organizujeme prípravu, ktorá sa koná týždenne pol roka pred samotným monitorom. Každoročne dosahujeme vynikajúce výsledky. V školskom roku 2014/2015 sme sa umiestnili na 1. mieste v okrese Prievidza s percentilom 89,61.

Myslím, že to svedčí o tom, že naši žiaci majú kvalitné vedomosti a sú dobre pripravení na ďalšie štúdium, a to je pre nás , učiteľov hlavného predmetu, prvoradé.

                                                                                              Lenka Krajčíková

 

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií