Čo je to „Školské ovocie"

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010 s finančnou podporou EÚ 1,27 mil. eur, ktorá bola vyčlenená pre asi 300 000 detí.

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 73 % z EÚ a 27 % zaplatí žiak.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách


Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny do vzdelávacích zariadení. Predpis Rady EÚ bol zverejnený v Úradnom vestníku začiatkom roka 2009 ako nariadenie Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (ďalej len „NR (ES) č. 13/2009“).

apple-r

Implementácia ustanovení Rady sa vykonáva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 (ďalej len „NK (ES) č. 288/2009“), ktoré nadobudlo účinnosť 15. apríla 2009. NK ustanovuje podrobné pravidlá pre dodávanie ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom do vzdelávacích zariadení. Program sa v jednoduchej forme nazýva Schéma školské ovocie (z anglického School Fruit Scheme ďalej len „SFS“).

Členské štáty (ďalej len „ČŠ“), ktoré chcú uplatňovať program SFS vypracujú národnú stratégiu podľa čl. 3 NK (ES) č. 288/2009 a ustanovia ďalšie podrobné pravidlá na národnej úrovni pre výkon článku 103ga) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.broccoli

CHARAKTERISTIKA, CIELE

Všeobecným cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií