Obohatenie


teamworkPredmet obohatenie vytvára základný prvok, zohľadňujúci nadštandardnú úroveň vzdelávania nadaných detí.  V rámci tohto   predmetu   sa   výučba   na   prvom   stupni   rozširuje,   prehlbuje   a obohacuje   o také témy, činnosti a aktivity, ktoré zodpovedajú kognitívnej úrovni intelektovo nadaných žiakov a zároveň nadväzujú na ich špecifické záujmy. Zameriava sa na ďalšie oblasti života človeka, histórie   ľudstva,   živočíšneho   sveta,   podmorského   sveta,   vesmíru,   svetadielov   a ich zvláštností, objavov, vynálezcov atď.

V rámci   predmetu   obohatenie   žiaci   pracujú   s knihami,   encyklopédiami,  informačnými a komunikačnými   technológiami,   riešia   problémové   úlohy   a tvorivé   úlohy, vypracúvajú pracovné   listy,   tvoria   samostatné   výstupy   –   formou   referátov,  makiet,   predmetov,  máp, modelov, atď., ktoré súvisia so spracovanou a preberanou témou.  Najdôležitejšími   prvkami   predmetu obohatenie   sú   získavanie   nových   informácií,   vlastných   skúseností,   sumarizácia   nových poznatkov,   práca   s literatúrou,  vyhľadávanie   zdrojov   informácií   a samostatný   prístup k zadanej   úlohe.   Je   to   kvalitná   predpríprava   pre   špecifické postupy   a prácu   vo   vyšších ročníkoch.

Žiaci   sa   na   hodinách   obohatenia   stávajú   paleontológmi,   prírodovedcami, moreplavcami,   ktorí   objavujú   nové   krajiny, podmorské   zvieratká   a potopené   lode, archeológmi,   starovekými Egypťanmi,   ktorí   stavajú   z piesku   pyramídy,   z papiera   múmie   aj   cestovateľmi   po kontinentoch a štátoch Zeme. Hlavným cieľom obohatenia nie  je preberanie učiva vyšších ročníkov,  ale prostredníctvom štúdia problematiky do hĺbky sa naučiť pracovať s rôznymi  zdrojmi   informácií  a aplikovať tieto   poznatky   v ďalších  činnostiach   a   predmetoch.   Takisto   nie   je   základným   cieľom získavanie   nových  informácií   a ich   zapamätávanie.  

Informácie   sú   najmä   prostriedkom a základňou   pre   aplikáciu   tvorivých,   problémových   úloh,   tvorbu   projektov   a rozvíjanie tvorivosti a vyšších úrovní myslenia žiakov, ako aj ich samostatnosti a vnútornej motivácie. Preto sa využívajú najmä hravé metódy, atmosféra na obohatení je uvoľnená. Okrem prípravy na  samostatné   štúdium  sa žiaci  učia  pracovať  v tíme   svojich  spolužiakov,  akceptovať   ich názory   a vytvoriť   spoločný   výstup.   V rámci   predmetu   obohatenie   sa   žiaci   učia   aj argumentovať a obhajovať svoje názory.  Všetky vedomosti,  schopnosti  a zručnosti  získané v tomto predmete, žiaci využijú pri príprave a prezentácii svojej ročníkovej práce.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií