Nemecký jazyk

NEJ_1 NEJ_2 NEJ_3

Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje od 3. ročníka v triedach APROGEN a od 6. ročníka ako druhý cudzí jazyk podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa učia podľa učebnice TAMBURIN a PLANETINO, ktorá vedie žiakov hravou formou si osvojovať nové slovíčka a niektoré základné gramatické javy. Na hodinách žiaci získavajú nové poznatky prostredníctvom hier, pesničiek, rečňovaniek, počúvaním ale aj prácou s pracovným zošitom.

Od šiesteho ročníka sa žiaci učia podľa učebnice Projekt Deutsch Neu. Jedna hodina týždenne podľa štátneho vzdelávacieho programu bola posilnená ešte jednou hodinou na základe školského vzdelávacieho programu.

Nemecký jazyk sa začal vyučovať v školskom roku 2009/2010 a verím, že aj v budúcnosti bude záujem zo strany žiakov práve o tento predmet.

Vyučujúcia: Mgr. Lucia Mellová


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií