Náboženská výchova

nabozenstvoNa  ZŠ Mariánska sa vyučuje predmet náboženská výchova ako povinne voliteľný s alternatívnym predmetom etická výchova. Náboženskú výchovu na škole vyučuje Mgr. Anna Mikulová (rehoľná sestra M. Xavéria, FDC). 

Predmet je neklasifikovaný, vyučuje sa od 1. až po 9. ročník. V jednotlivých ročníkoch  sa venujeme základnému učivu náboženskej výchovy rímsko-katolíckeho náboženstva.  Okrem toho sú žiaci pripravovaní k prijatiu jednotlivých sviatostí, napr. Eucharistie, Sviatosti zmierenia a Sviatosti birmovania. Učivo má zameranie k prijatiu týchto sviatostí v každom ročníku. Intenzívna príprava je v treťom ročníku aj vo farskej katechéze, kedy deti prijímajú Eucharistiu a v deviatom ročníku, kedy idú k sviatosti birmovania. Žiaci, ktorí ešte neboli pokrstení, tiež môžu byť pripravení k prijatiu sviatosti krstu.

V spolupráci s predmetmi –dejepis, hudobná výchova a literatúra sa snažíme vedomosti žiakov obohacovať novými informáciami organizovaním exkurzií, účasťou na besedách a projektoch, ktoré ponúka Hornonitrianske múzeum a iné organizácie v našom meste. Snažíme sa vedomosti žiakov obohacovať aj informáciami so sakrálnym umením, upevňovať národnostné a vlastenecké cítenie človeka, vychovávať deti a mládež k morálnej zodpovednosti za svoje konanie, slušnosti a dobroprajnosti voči iným.

Hodiny náboženskej výchovy sa vyučujú moderným spôsobom, používaním  informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, k čomu je naša škola veľmi dobre vybavená.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií