Matematika

Učebný predmet matematika 1-4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:

  • elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote
  • vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
  • súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
  • informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.

 

Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:

  1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
  2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
  3. Geometria a meranie
  4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
  5. Logika, dôvodenie, dôkazy.

 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov poznať obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel, viesť ich k získaniu numerických zručností, naučiť ich orientovať sa  v rovine a v priestore na základe skúseností  a praktických činností, viesť žiakov k používniu materinského a odborného jazyka a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku, tabuľky, grafy a diagramy. Riešením aplikačných úloh a problémov postupne u žiakov budovať poznatky o vzťahu medzi matematikou a realitou, rozvíjať u nich logické a kritické myslenie, naučiť žiakov efektívne pracovať s informáciami, rozvíjať ich aktivitu, predstavivosť, tvorivosť a fantáziu, rozvíjať schopnosti používať rôzne pomôcky a prostriedky IKT (počítače) a získavať šikovnosť a pohotovosť pri používaní rôznych nástrojov a metód.

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania matematiky je aj využívanie počítačovej techniky a wi-fi pripojenia, ktoré umoňuje výborné vybavenie počítačítačových učební, ale aj tried. Prostredníctvom rôznych interaktívnych CD a matematických portálov, si žiaci môžu nenásilnou formou upevňovať svoje mateamtické vedomosti, rozvíjať obrazotvornosť, kreativitu a pohotovosť.

Žiaci sa zapájajú aj do rôznych matematických súťaží, ako Pytagoriáda, Matematická olympiáda, korešpondenčná celoslovenská súťaž MAKSÍK, či Matematický klokan.

image001

Na hodinách pracujeme v modernej učebni matematiky, kde máme interaktívnu tabuľu Hittachi, 4 PC, wifi pripojenie na internet, hlasovacie zariadenia I-clic. Žiaci pravidelne pracujú s programom MATIK, Cabri –geometriou, Planétou vedomostí, webovou stránkou p. Galovičovej a jej testami v programe Hot Potatoes. 

Okrem základnej práce na hodinách zapájame našich žiakov pravidelne do súťaží Matematická olympiáda, Pytagoriáda, MAKS, Matematický klokan, EXPERT.

Prvoradé sú však úspechy v testovaní žiakov 9. ročníka z matematiky. Preto každý rok organizujeme prípravu, ktorá sa koná 2 hodiny týždenne pol roka pred samotným testovaním. Každoročne dosahujeme vynikajúce výsledky. Naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu Prievidza.

Mgr. Ľubica Galovičová, vedúca PK

MAT_1 MAT_2
MAT_3 MAT_4

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií