Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom:

 

  • realizácie  jazykového  vzdelávania od 1. ročníka  - CLIL - inovatívna forma výučby: naratívna forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie,2 orientácia na bilingválne vzdelávanie v 2 vyučovacích predmetoch a vyučovanie cudzieho (anglického jazyka od 1. ročníka)
  • vzdelávania intelektovo nadaných žiakov vo vzdelávacom programe APROGEN – formou skupinovej integrácie a využívanie aj individuálnej integrácie intelektovo nadaných žiakov, za úzkej spolupráce s CPPPaP Prievidza
  • realizácie školskej  koncepcie využívania netbookov v ISCED 1  - (v školskom roku 2011/2012 už v 2. ročníku) – každý žiak má na vyučovaní netbook, aktívne využívanie digitálnych technológií žiakmi od 1. ročníka ZŠ – osvojovanie počítačovej gramotnosti, motivácia žiakov a rozvoj kľúčovej kompetencie
  • realizácie  aktivít pripravovaných  organizáciou  AMAVET, ktorá združuje deti a mládež, pracujúcich  v oblastiach astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplínach – napr. letný tábor MENSA,  poznávací zájazd  - CERN, Festival vedy a techniky, súťaže  a pod.
  • realizácie školského vzdelávacieho programu prostredníctvom  predmetu – tvorba projektov s dvojhodinovou týždennou dotáciou zameraného na rozvoj všetkých kľúčových kompetencií
  • podporovania talentov nielen v oblasti programovania robotov

 

Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

 

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií