Hudobná výchova


Hudobná výchova na základnej škole má kultúrno-estetický charakter. Prispieva k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti žiakov. Umožňuje im tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať umenie. Pôsobenie hudobnej výchovy sa uskutočňuje v aktívnych a tvorivých estetických prístupoch detí k hudbe v jednotlivých hudobných činnostiach s dôrazom na estetický zážitok.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba je pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvoriv), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti sú usmernené tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu sa zapájajú do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií