Geografia

Geografiu na našej škole vyučuje Mgr. Katarína Oberfrancová.

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, im umožňujú spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania a možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou - vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a pod. Základ vyučovania geografie v základnej škole tvorí regionálna geografia. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma, a pritom sa naučiť potrebné informácie. Prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Geografia pomáha nielen chápať jedinečnosť prírodnej alebo kultúrnej krajiny, ale zároveň rozvíja estetický cit pre krásu krajiny.

Všeobecné ciele predmetu:

 1. Používať a interpretovať mapy rôzneho druhu.
 2. Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme a Zeme ako celku.
 3. Systemizovať získané poznatky do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
 4. Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl pôsobiacich na povrch Zeme.
 5. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek a zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť
 6. Zhodnotiť vplyv človeka na životné prostredie.
 7. Poznať rôzne kultúry na celom svete.
 8. Integrovať poznatky získané zo spoločenských a prírodovedných disciplín do geografického systému.
 9. Získavať informácie z rôznych zdrojov a vedieť ich analyzovať.
 10. Pripraviť a vypracovať projekt.
 11. Pracovať v tíme.
 12. Využiť schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie pri oddychových aktivitách.

 

Obsah vzdelávania:

 • Zem ako planéta vo vesmíre
 • Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie
 • Vzťah medzi zložkami krajiny
 • Vzťah medzi krajinou a človekom
 • Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
 • Regióny Zeme

foto_1_geo

Práca s mapami na internete.

foto_2_geo

Prezentovanie projektu o zemskom telese.

foto_3_geo

Práca s interaktívnou tabuľou.

 

foto_4_geo

Práca na projekte o vplyve  prírodných činiteľov

na zemský povrch.

foto_5_geo

Práca na projekte o vplyve  prírodných činiteľov

na zemský povrch.

foto_6_geo

Prezentovanie projektu Činnosť vetra.

 

foto_7_geo

Exkurzia - prameň rieky Nitry.

foto_8_geo

Exkurzia - vstup do expozície Radenovho domu v Čičmanoch.

foto_9_geo

Exkurzia – žiaci pred vstupom do štôlne Bartolomej

v Banskej Štiavnici.

 

 

foto_10_geo

Žiaci II. stupňa, ktorí sa zúčastnili olympiády o životnom prostredí pod názvom EnvirOtázniky.Olympiádu organizovala Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy. Jej cieľom bolo dosiahnuť záujem žiakov ZŠ o prírodovedné predmety, o problematiku životného prostredia a prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií