Fyzika

Predmet fyzika  sa v roč. 6.- 7. vyučuje podľa  učebných osnov  ISCED 2 z apríla 2008. V 6. ročníku sú to dve hodiny týždenne, v siedmom ročníku 1 hodina týždenne.

Žiaci 8. A 9. ročníka sa vyučujú podľa učebných osnov 1640/97 – 151 s platnosťou od 1. 9. 1997 dve hodiny týždenne.

Predmet  vyučujú: Mgr. Eduard Jelačič, Mgr. Viera Jacková

Vyučovanie prebieha v odbornej učebni FYZ - CHE,  s podporou moderných digitálnych technológií – notebook s internetom, interaktívna tabuľa, vizualizér., fotoaparát. Využívame digitálny obsah portálu Planéta vedomostí a demonštračné prezentovanie cez interaktívnu tabuľu.

Charakteristika predmetu

Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách.

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou.

Pri výučbe fyziky najväčšiu pozornosť venujeme samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov.Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencii fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácii o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológii a so spôsobom života spoločnosti.

Kompetencie rozvíjané v predmete fyzika:

 1. komunikačné - pripravenosť k vyjadrovaniu sa odbornou fyzikálnou terminológiou, budovanie slovnej zásoby,  porozumieť informáciám rôzneho druhu
 2. matematicko-vedné - pripravenosť k využívaniu matematiky vo fyzike, základov  vedy a techniky v bežnom živote
 3. informačné- pripravenosť k využívaniu informačno-komunikačných  technológií a k narábaniu s informáciami, schopnosť vyhľadávať  a triediť informácie, rozlíšiť dôveryhodnosť a správnosť informácii
 4. riešenie problémov - pripravenosť tvorivo a kriticky samostatne riešiť  problémové úlohy súvisiace s fyzikálnou podstatou dejov v bežnom živote
 5. učebné- pripravenosť a schopnosť učiť sa
 6. personálne a sociálne- pripravenosť k sebapoznávaniu, vzťahom v skupine
 7. učiť sa poznávať-  prostredníctvom jednoduchých žiackych experimentov, učiť sa  učiť, celoživotne sa  vzdelávať, učiť sa bádať, skúmať, byť zvedavý, chápať nové poznatky, poznatky konštruovať samostatne
 8. učiť sa konať- osvojiť si profesijné zručnosti, kompetencie vyrovnávať sa  s rôznymi sociálnymi a pracovnými situáciami, pracovať v tímoch, učiť sa byť aktívnym riešiteľom životných situácií, nebyť pasívnym, manipulovaným objektom, učiť sa slobodne rozhodovať.

Stratégie výučby fyziky

Prispôsobenie  vzdelávacieho obsahu, metód, foriem, materiálnych prostriedkov, aktivít, pravidiel vo výučbe, i mimo nej v domácej príprave, sú prostriedkom pre motiváciu žiakov a ich usmernenie v učení sa, aby sa čo najkomplexnejšie rozvinuli odborné a kľúčové kompetencie žiakov. Patria sem:

 • konštruktivistický prístup k výučbe - poznávanie ako postupný proces charakterizovaný predovšetkým vlastnou aktivitou žiaka. Učiteľ je v úlohe pomocníka pri žiakovom učení sa. Tieto prístupy pracujú so skúsenosťami žiaka  a smerujú k vyššej úrovni poznávania, rozvíjania vyšších foriem myslenia. Ich súčasťou je metakognitívne učenie sa, keď si žiak uvedomuje, ako sa učil, čo mu pomáhalo v učení sa a čo sa potrebuje učiť ďalej.
 • žiacky experiment - jedna z dôležitých stratégií rozvíjania tvorivo-humanistickej osobnosti žiaka v súčasnej škole je konštruktivistická výučba daného predmetu    s riešením problémov formou žiackeho experimentu v tímovej práci.
 • diskusie medzi žiakmi - umožniť žiakom sformulovať si pravidlá pre diskusiu, vyhodnocovať, ako sa im to darí dodržiavať
 • samostatné štúdium -  dať žiakovi príležitosť preštudovať a interpretovať učebné texty na vyučovacích hodinách, vytvárať mu podmienky pre čítanie  s porozumením
 • výučba riešením problémov -  systém výučby uplatňuje stratégiu výučby riešení  problémov, učiteľ kladie dôraz na diskusie žiakov, ktorí by mali rozprávať aj k všetkým ostatným v triede, aby zasa títo po vypočutí argumentov mohli priamo na príspevok spolužiaka reagovať
 • projektové vyučovanie - zadávanie projektov žiakom , ktoré  spracujú  a výsledky prezentujú ostatným napr. aj s využitím IKT
 • skupinové učenie sa -  zadávanie úloh žiakom, riešenia vo dvojiciach aj v skupinách, výsledky dosiahnuté v skupine potom určitý žiak prezentuje ostatným, žiaci sú vedení  k pomoci slabším žiakom, k hodnoteniu vlastných výkonov i výkonov spolužiakov
 • samostatné vystúpenia žiaka - zapájať žiaka do sprístupňovania nového učiva  a organizácie vyučovacích hodín prostredníctvom žiackeho referátu, prezentácie, experimentov, či vlastných úloh pre svojich spolužiakov, prípadne dať žiakovi možnosť, aby monitoroval, komentoval, hodnotil učenie sa spolužiakov, či svoje vlastné učenie sa (kľúčové kompetencie učebné, komunikačné, personálne a sociálne)
 • sebahodnotenie žiakov - s ohľadom  na  stanovovanie primeraných požiadaviek pre žiaka, aby mohol rozvíjať pozitívnu predstavu o sebe

 

V apríli 2011 sme sa so žiakmi siedmych ročníkov zúčastnili v rámci tematického celku Meteorológia exkurzie na meteorologickej stanici na letisku v Prievidzi. Žiaci sa oboznámi s meteorologickými meraniami, prístrojmi a spôsobom vyhodnocovania nameraných údajov. Exkurzia bola zaujímavým doplnením vyučovania fyziky v teréne.
Mgr. Viera Jacková

 

meteo1 meteo2
meteo3

http://youtu.be/Mqel4It8BS4 ...fyzika - Prezentácia Oko - 8.A

http://youtu.be/HR4pbL7B42U ...fyzika 7.A trieda, prúdenie vzduchu

Vyučovacie hodiny fyziky žiaci obohatili aj svojimi pokusmi. Výsledky ich práce si môžete pozrieť na nasledovných fotografiách:

DSC04406 DSC04413
DSC04419 DSC04428
DSC04436 DSC04439
DSC04480 DSC04535
DSC04538 DSC04855
DSC04856 DSC04867
hankova1 hubinska3
P2143174 P2143175

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií