Francúzsky jazyk

frenchCharakteristika, ciele, kompetencie a prierezové témy sú identické s anglickým jazykom.

Je to druhý cudzí jazyk, ktorý sa v školskom roku 2010/2011 vyučuje v triedach programu APROGEN v 5. ročníku ( 2 hodiny týždenne),v 7. ročníku ( 3 hodiny týždenne), v 8. ročníku ( 3 hodiny týždenne) a v 9. ročníku ( 3 hodiny týždenne) a v klasickej triede v 7. ročníku ( 2 hodiny týždenne). V minulých školských rokoch sa učil aj v 3. a 4. ročníku, vtedy to bol predmet nepovinný a teda neklasifikovaný. Od 5. triedy je klasifikovaný.

Na hodinách sa využívajú rôzne metódy a formy : výklad, riadený rozhovor, dialóg, dramatizácia, skupinová práca, prezentácie s využitím IKT.

Vyučuje sa podľa učebnice En francais 1 - 3 odporúčanej ministerstvom školstva. Taktiež sa pracuje so slovníkmi, mapami Francúzska, časopismi a internetom. Na zvýšenie záujmu žiakov o učenie tohto jazyka bolo uskutočnených niekoľko popoludní, kde žiaci pripravovali typické francúzske jedlá ( na jednom sa zúčastnil aj Francúz pochádzajúci z Guadeloupe), alebo si overovali svoje vedomosti z francúzskych reálií. Tohto roku sa žiaci zúčastnili aj na Olympiáde francúzskeho jazyka. Žiačka 9. ročníka v krajskom kole obsadila 2. miesto.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií