Dejepis

História magistra vitae. (Marcus Tullius Cicero)

Cieľom dejepisného vyučovania je nadobudnúť vedomosti o našej národnej minulosti i o dejinách ľudskej civilizácie ako celku. Dejepis pomáha pochopiť historické súvislosti, umožňuje pochopiť dnešok a miesto človeka v spoločnosti. Pre moderných ľudí je poznanie histórie potrebné, veď bez poznania minulosti nie je možné chápať prítomnosť.

Učenie nie je spojené len s kriedou a tabuľou, vyučovanie dejepisu v našej škole kladie dôraz na aktívne učenie, hľadanie a objavovanie poznatkov. Pri hľadaní a spracovávaní informácií v predmete dejepis nám pomáha moderná technika, využívanie informačno-komunikačných technológií, využívanie notebooku a dataprojektoru  pri prezentácii žiackych prác v programe  PowerPoint, tiež práca s internetom.

Naši žiaci vedia, že učiť sa dá aj inak, ako za školskými lavicami. Skupina historického šermu Bojník im umožňuje prežiť netradičnú hodinu dejepisu, počas ktorej sa prenesú v čase do určitého historického obdobia prostredníctvom dobových kostýmov, zbraní, hudobných nástrojov, rôznych predmetov, stredovekého tanca i spevu. Žiaci môžu klásť otázky a objavovať aj to, čo im knihy neposkytnú, môžu sa dotknúť histórie.

Vzbudiť záujem o minulosť sa snažíme prostredníctvom exkurzií, pretože umožňujú zážitkové učenie. Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pravidelne organizujeme exkurzie do Múzea praveku v Bojniciach, Múzea SNP v Banskej Bystrici, chodievame po stopách slávnych osobností našich národných dejín – Ľudovíta Štúra, M.R. Štefánika, Alexandra Dubčeka, navštevujeme významný pamätník našich národných dejín - Hrad Devín.

dejepis_1

Dejinné udalosti prebiehali aj v našom regióne, preto považujeme za povinnosť priblížiť ich našim  žiakom. Každý rok sa spolu s nimi vydávame na Zlatú prievidzskú cestu a prechádzame miestami, ktoré dýchajú históriou a umožňujú im spoznávať zaujímavé pamiatky svojho mesta.

V dejepise sa snažíme hľadať spôsoby, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií