Chémia

CHÉMIA  ...  patrí medzi prírodné vedy

Vyučujúca: Mgr. Jana Štorcelová


  Iimage001van Dmitrijevič Mendelejev - usporiadal

   chemické prvky do skupín a periód,

   vytvoril periodickú sústavu prvkov.

image005

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojím experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

image021

Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovania chémie je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie, čo umožňuje vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom
vyučovania chémie je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.

Ďalším cieľom je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. V rámci samostatnej práce žiaci majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov a využívať multimediálne učebné materiály.

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

Žiaci a chémia

Výsledky chemickej olympiády:

Školský rok 2009/2010:

Okresné kolo:

2. miesto - Rudolf Trautenberger (úsp. riešiteľ) – 9.A

Krajské kolo:

3. miesto- Rudolf Trautenberger (úsp. riešiteľ)  – 9.A

Školský rok 2010/2011:

Okresné kolo:

2. miesto – Adam Mečiar (úsp. riešiteľ)  – 9.A

8. miesto –  Pavol Madaj (úsp. riešiteľ)  – 9.A

Krajské kolo:

9. miesto-  Adam Mečiar (úsp. riešiteľ) – 9.A

Školský rok 2011/2012:

Okresné kolo:

9. miesto – Tomáš Gažo (úsp. riešiteľ)  – 9.A

krystal_1 krystal_2
krystal_3 krystal_4
image007 image011
image015 image031
image033 image035
image037 image039
image041 image043
image045 image047
image002

Takto pracujeme počas laboratórnej práce...

image004

image006 image008
image010 image012
image014 image016

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií