Prečo APROGEN

Počas 40 rokov jednotnej školy v našom školskom systéme sa pristupovalo prakticky ku všetkým žiakom v škole ROVNAKO, a to i napriek tomu, že sme už od narodenia individuálne odlišní. Vychádzalo sa z premisy „všetkým rovnako – rovnakým dielom“ a zabúdalo sa na to, že niektorí jedinci vyžadujú niečo naviac.

V 60 – rokoch prebehla skoro vo všetkých školských systémoch, najmä v Európe, radikálna REORGANIZÁCIA. Začali sa otvárať výberové triedy a školy so zameraním na matemetiku, prírodné vedy, šport, jazyky, atď.

Napriek tomu zostávala bokom ešte veľká časť NADPRIEMERNE NADANÝCH ŽIAKOV – s VYSOKÝM VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM POTENCIÁLOM, ktorým sa nevenovala väčšia pozornosť. Tieto deti so schopnosťou podávať napriemerné výkony sú označované aj ako deti so ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI, t.j. vyžadujúcimi iný typ vzdelávania a výchovy, než aký môže klasická bežná trieda poskytnúť.

Upozornenie odborníkov na to, že sa zanedbáva táto najkvalitnejšia časť populácie, tvoriaca 3–5%, ktorá je považovaná za strategické bohatstvo každej spoločnosti, viedlo k tomu, že sa potreba starostlivosti o nadaných riešila aj na úrovni programového vyhlásenia vlády.

Projekt starostlivosti o intelektovo nadané deti v podmienkach ZŠ sa v SR začal realizovať od školského roka 1993/1994. Osobnostné dimenzie intelektovo nadaných detí

nadpriemerne vysoká úroveň všeobecných rozumových schopností, často v kombinácii s vyhranenými záujmami a schopnosťami v špecifickej oblasti( matematika, biológia, zoológia, ...)
zvýšená citlivosť, istá emocionálna a sociálna nevyrovnanosť
vynikajúca pamäť

Intelektovo nadané deti sú AKTÍVNE, ZVEDAVÉ, RÝCHLO CHÁPU:
- okolo 3. – 4. roka sa naučia čítať písmená
- približne v 5. roku čítajú celé súvislé texty
- pracujú s číslicami, sčitujú, odčitujú (najmenej do 20), poznajú význam záporných hodnôt


Systém vzdelávania v programe APROGEN
V triedach sa postupuje podľa platných učebných osnov. Učebné plány možno variovať podľa potrieb.
Výučba je obohatená o CUDZÍ JAZYK

INFORMATIKU

OBOHATENIE

Ide o SYSTÉM CELODENNEJ STAROSTLIVOSTI, kde záujmové krúžky sú prispôsobené špecifickým záujmom detí. V popoludňajších hodinách prebiehajú krúžky v rámci činnosti ŠKD – napr. šachová logika, ekológia, LEGO, práca s počítačom, spisovateľský krúžok a pod.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií