Zveľaďovanie bohatstva intelektovo nadaných

Odborníci tvrdia, že v Európe je každé piate dieťa nadané. Skutočne intelektovo nadaných detí pribúda. Mnohé deti už v predškolskom veku často vedia čítať, písať paličkovým písmom a zvládajú jednoduché matematické úkony.


Pôsobí tu viacero faktorov:
  • mladí ľudia sa rozhodujú pre dieťa v zrelšom veku
  • rodičia majú vyššie vzdelanie
  • rodičia majú 1 - 2 deti, môžu sa im venovať
  • na deti pôsobí veľa stimulov a to pôsobí na rozvoj ich inteligencie, intelektových schopností
V klasických triedach práca s nadanými žiakmi, ktorí majú špecifické potreby, nie je efektívna. Na Slovensku každý rok pribúda minimálne jedna škola, ktorá otvára triedu pre nadané deti (Nitra, Košice, Ružomberok, Rimavská Sobota, Topoľčany,...)
V uvedených školách sa pracuje pod gestorstvom
PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.
autorky projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti, psychologičky, výskumníčky, riaditeľky školy.
V triede pre nadané deti sa pracuje
  • podľa učebných plánov a učebných osnov pre nadané deti schválených MŠ SR
  • na princípoch analýzy, syntézy, zovšeobecňovania a vyvodzovania záverov
  • podľa špeciálnych učebníc určených pre alternatívne vyučovanie
  • kladie sa dôraz na

výučbu cudzích jazykov
informatiku
nácvik písania paličkovým písmom
samostatnú prácu žiaka
didaktické hry, stimulačné, zábavné cvičenia
rozvíjanie verbálnych schopností
seba hodnotenie, pochopenie, uvedomenie si výkonového statusu


Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií