Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás pozývame na

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Oznam Mesta Prievidza k zápisu

 

Ďalšie informácie

Vstup do školy je pre dieťa prvým vážnym krokom zo sveta hier do sveta dospelých. Nároky na dieťa sú vysoké, a preto by do prvých ročníkov mali ísť len tie deti, ktoré požiadavky školy budú zvládať bez väčších ťažkostí. Na Slovensku, podobne ako v okolitých krajinách strednej Európy, je pri posudzovaní školskej zrelosti rozhodujúcim kritériom vek. Ak dieťa k 31. augustu daného roka dovŕši 6 rokov, malo by od septembra začať povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka (PŠD) sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. PŠD je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, teda ak dovŕši šesť rokov k 31. augustu.
Zákonný zástupca môže požiadať o odklad začiatku plnenia PŠD alebo žiak môže začať plnenie PŠD v nultom ročníku. PŠD možno plniť aj osobitným spôsobom, a to formou individuálneho vzdelávania, vzdelávaním v školách v zahraničí, v školách zriadených iným štátom na území SR, podľa individuálneho učebného plánu. Za organizáciu a priebeh zápisu je zodpovedný riaditeľ školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia PŠD o jeden školský rok alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu. K písomnej žiadosti je potrebné doložiť:
-odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
-odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (psychologická poradňa – teraz Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP) .
Ak dieťa malo odklad v minulom školskom roku, je potrebné ho opätovne zapísať do základnej školy.

Školský obvod
Staršia generácia si pamätá, že školský obvod základnej školy (určený podľa ulíc v okolí školy a trvalého pobytu) bol pre žiaka záväzný. Rodič musel svoje školopovinné dieťa zapísať iba do školy v školskom obvode a presunúť ho do inej mohol, len so súhlasom riaditeľa školy a školskej správy. Aj dnes musí mať zo zákona každá základná škola v obci alebo meste vymedzený školský obvod. Robí sa to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mesta. Žiak má prednostné právo navštevovať základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt a rodič (zákonný zástupca dieťaťa) má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa bez ohľadu na zriaďovateľa, na školský obvod a miesta trvalého pobytu.

Čo by mal vedieť budúci prvák

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 

T. Beňová "Chystajte ma do školy" (IRIS 1997):

 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymanovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prás dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vokajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

 

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko "nové" nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií